top of page

תקנון המשחק - Escape Mission

תקנון המשחק ומדיניות מבצעים

הכניסה לחדר בריחה 'אסקייפ מישן' – Escape Mission (להלן – "חדר הבריחה") מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;

 • הכניסה לחדר הבריחה תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה בהחלט.

 • לא ניתן להכניס לחדר הבריחה מזון ו/או משקאות מכל סוג, מפאת סיכון לנזק.

 • חל איסור מוחלט לנהוג בחדר הבריחה או במבואת חדר הבריחה באלימות מילולית ו/או פיזית כנגד עובדי חדר הבריחה או כנגד האורחים.

 • חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.

 • החפצים המצויים בחדר הבריחה, הינם רכושה הבלעדי של בעלי "אסקייפ מישן", אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק.

 • השארת טלפונים ניידים, טאבלטים ודומיהם בלובי חדר הבריחה, הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק.

 • בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.

 • תוכן המשחקים מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מחדר הבריחה בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.

 • אי קיום איזו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.

 • חברת 'אסקייפ מישן' תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.

 • המתחם מצולם ומוקלט.

 • שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הבריחה הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

מדיניות הזמנה

אסקייפ מישן בע"מ (להלן – "החברה"), שמחה לארח אתכם בחדרי הבריחה שלה ועושה כל מאמץ לתת לכם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין באופן מקוון, בין בטלפון ובין אחרת. החברה מתחייבת לנהוג בשקיפות והגינות צרכנית, בין היתר, בפרסום מדיניות הזמנה וביטול. נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע בכל שאלה והבהרה בכתובת המייל escape.mission1@gmail.com  ונעשה כמיטב יכולתינו לענות ולהגיב באופן מלא בזמן סביר.

 • הזמנה של פעילות, הינה קבלת המזמין, אישור בדוא"ל חוזר אסקייפ מישן, המאמת את כל פרטיה.הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.

 • תשלום שווי ההזמנה יעשה קודם לתחילת הפעילות.

 • הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה יביא לקיצור הפעילות ע"ח המזמין.

 • דחייה של מועד ההזמנה יעשה עד 24 שעות לפני מועד ההזמנה ללא כל עלות ועד 3 פעמים. תאריך ההזמנה החדש יקבע עד 6 חודשים ממועד ההזמנה המבוטל.

 • ביטול / שינוי הזמנה יתאפשר בשליחת הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל לעיל של אסקייפ מישן (להלן – "ההודעה").

 • מועד הביטול ייחשב מועד קבלת ההודעה בכתובת הדוא"ל של אסקייפ מישן לעיל.

 • אישור הביטול, הנו קבלת המזמין, אישור בדוא"ל חוזר אסקייפ מישן, המאמת את כל פרטי הביטול.

 • ביטול הזמנה עד 48 שעות לפני מועד הפעילות, יזכה המזמין בהחזר כספי מלא של דמי המקדמה.

 • ביטול הזמנה עד 24 שעות לפני מועד הפעילות, יזכה המזמין בהחזר של מחצית מדמי המקדמה.

 • ביטול הזמנה פחות מ24 שעות לפני מועד הפעילות, יחויבו בתשלום מלא של דמי המקדמה.

 • החזרים כספיים יבוצעו לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים ממועד הביטול.שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הבריחה הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

bottom of page